Autourheilukilpailuiden turvallisuudessa parannettavaa – onnettomuustutkinta kahden hengen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Seinäjoella 15.6. ja Porissa 22.6.2018 valmis

39973252613_bbcda553c3_z

Kuva: OTKES

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta kesäkuun 2018 autourheilukilpailuiden onnettomuuksista on valmis. Seinäjoen Pohjanmaa-rallissa kuoli katsoja 15.6.2018. Viikkoa myöhemmin 22.6.2018 Porissa kuoli toimitsija jokamiehenluokan kilpailussa. Onnettomuustutkintakeskus kehottaa autourheilualaa sekä sitä valvovia viranomaisia parantamaan alan turvallisuutta.

Autourheilussa on kuollut 2010-luvulla kaksi toimitsijaa ja yksi katsoja. Lisäksi vakavasti on loukkaantunut kaksi toimitsijaa ja yksi katsoja. Tilastoja ei ole, joten muitakin tapauksia voi olla. Toistuvia tapaturmaisia kuolemia ulkopuolisille ei yleensä tapahdu muunlaisissa harrastuksissa tai yleisötapahtumissa.

Keinoja autourheilukilpailuiden- ja tapahtumien turvallisuuden kehittämiseen on nyt roppakaupalla tarjolla. Avaintekoja paljon harrastajia ja katselijoita keräävän lajin turvallisuuden parantamiseksi on onnettomuustutkinnastamme johdettujen turvallisuussuositusten ripeä toimeenpano. Tulemme myös seuraamaan suositusten toteuttamista normaalin toimintamallimme mukaisesti, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi.

Viisi turvallisuussuositusta autourheilutapahtumien turvallisuuden parantamiseksi

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Tukes esittelee autourheilutapahtumien säädöksistä vastaaville ministeriöille ja virastoille tarpeet tapahtumien viranomaisvaatimusten yksinkertaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Tukesin myös tulee suunnitella, millaisella yhteistyöllä saadaan aikaiseksi tapahtumatietokanta, mikä opastaa tapahtumajärjestäjiä syöttämään siihen kilpailuiden perus- ja turvallisuussuunnittelutiedot, jolloin tieto ohjautuu eri viranomaisille. Tietokanta sujuvoittaisi tapahtumien järjestämistä ja kiinnittäisi huomiota tehokkaammin turvallisuuteen.

Autourheilutapahtumien, kuten muidenkin vaaraa aiheuttavien yleisötilaisuuksien turvallisuusvaatimukset ovat monimutkaiset. Suunnitteluvelvoitteet toteutuvat vaillinaisesti. Sekä Seinäjoen että Porin autokilpailujen turvallisuussuunnitteluasiakirjat eivät täyttäneet esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia. Myös pelastussuunnitelmat olivat niukkoja ja riskikartoitukset puutteellisia. Seinäjoella ei ollut perehdytty poliisin lupapäätöksiin ja -ehtoihin. Porissa järjestäjä ei taasen ollut lähettänyt pelastussuunnitelmaa Satakunnan pelastuslaitokselle arvioitavaksi. Suunnitelmat eivät kunnolla ohjanneet kilpailuiden järjestelyitä ilmeisten riskien tunnistamiseen ja niiden toteutumisen estämiseen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa toiseksi, että autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry päivittää eri autourheilulajien säännöt ja mallipohjat sellaisiksi, että autourheilutapahtumat suunnitellaan juuri kyseisen tapahtuman riskit tunnistavalla ja vähentävällä tavalla sekä siten, että suunnittelu ja dokumentit täyttävät asiaan liittyvien säädösten vaatimukset. Suunnittelu tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Turvallisen kilpailun järjestäminen on vaativaa ja osin monimutkaista. Samoja asioita koskevia vaatimuksia tulee useasta laista, joita valvoo useat viranomaiset. Turvallisuussuunnittelua koskevat järjestyslain, pelastuslain ja kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset. Perusajatus turvallisuussuunnittelua koskevissa vaatimuksissa on hyvä: pitää miettiä riskit, torjua niiden toteutumista ja varautua niiden toteutumiseen. Hyvin tehtyjä asiakirjoja on myös mahdollista käyttää tapahtuman johtamisessa. Tutkituissa Seinäjoen ja Porin autourheilutapahtumissa suunnittelu oli puutteellista.

Kolmanneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että AKK-Motorsport ry ohjeistaa rallikilpailujen järjestäjät siten, että katsojat ohjataan merkityille katselualueille ja että tällaisia katselualueita on riittävästi ja katsojia kiinnostavissa paikoissa. Monikanavaisella selkeällä viestinnällä tulee ohjata katsojat saapumaan merkityille alueille ja ilmaista, että muualla katselu on vaarallista. Ralliin liittyvistä vaaroista tulee kertoa yleisölle selkeästi. Yleisön sijoittumisen tarkistuksen tulee olla viimeisen etuauton tehtävä.

Kovavauhtisissa ralleissa auto voi ulosajon yhteydessä muuttaa monin tavoin suuntaa ja päätyä kauas tiestä. Satunnaisten katselupaikkojen turvallisuudesta on mahdotonta varmistua eikä harkintaa voi jättää katsojille. Samalla tulee ottaa huomioon myös tiedotusvälineiden ja kuvaajien turvallinen sijoittuminen. Lisäksi katselualueiden perustamisen periaatteet sekä niistä käytettävät termit tulee yhtenäistää lupaviranomaisten kanssa. Seinäjoen rallionnettomuudessa epäselvyyksiä oli vaarallisen ja kielletyn katselualueen merkityksistä. Autourheilun lajisäännöt eivät myöskään ohjaa riittävästi varmistamaan yleisön ja toimitsijoiden turvallisuutta – säännöt ovat keskittyneet kuljettajien suojaamiseen. Puheissa korostuu katsojien ja toimitsijoiden oma vastuu, vaikka sitä ei voi siirtää pois tapahtuman järjestäjältä. Seinäjoen Pohjanmaa-rallin erikoiskokeella katsojat saivat valita katselupaikkansa omatoimisesti lähestulkoon vapaasti. Maastoon ei ollut merkitty kiellettyjä, vaarallisia tai sallittuja katselualueita.

Jokamiehenluokan toimitsijoiden turvallisuuteen parannuksia ja onnettomuustietojen systemaattiseen keräämiseen huomiota

Onnettomuustutkintakeskus myös suosittaa, että AKK-Motorsport ry laatii jokamiehenluokan sääntöihin kuvauksen siitä, millainen on turvallinen ratavalvontapiste sekä miten se sijoitetaan ja tarkastetaan. Tarvitaan myös vaatimukset toimitsijoiden pätevyydelle, perehdytykselle, varustukselle ja vähimmäisiälle. Porin onnettomuudessa ratavalvontapiste oli turvaton. Valvontapisteellä olleet toimitsijat olivat väärässä paikassa puutteellisin varustein.

Ratavalvontapiste on mahdollista rakentaa varsin turvalliseksi. Tärkeimmät asiat ovat järkevä sijoittaminen, selkeät kulkureitit, määritellyt oleskelu- ja liputuspaikat, sopivat rengas- ja maavallit sekä kaiteet. Varustuksesta olennaisimmat ovat huomio- ja tunnisteliivit sekä hyvän liikkumisen mahdollistavat turvajalkineet, listaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen muutamina turvallisuutta parantavina toimenpiteinä.

Pätevyys- ja perehdytysvaatimuksilla puolestaan pitää huolehtia siitä, että toimitsijat tuntevat varustevaatimukset, tietävät tehtävään sisältyvät vaarat, osaavat sijoittua oikein, tuntevat liputtamistehtävän ja ovat miettineet toiminnan vaaran uhatessa. Toimitsijan vähimmäisikää määritettäessä on pohdittava, minkä ikäinen ymmärtää vaarat ja pystyy ottamaan vastuun omasta olemisestaan ratavalvontapisteellä. Tutkinnassa ilmeni, että joissain kilpailuissa lippumiehen tehtäviä ovat hoitaneet hyvin nuoret alaikäiset henkilöt.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry laatii toimintamallin onnettomuustietojen ja -määrien keräämiseksi ja julkaisemiseksi sekä määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet onnettomuuksien vähentämiseksi. Autourheilutapahtumat poikkeavat muista yleisötapahtumista siten, että aika ajoin tapahtuu katsojan tai toimitsijan vakavaan loukkaantumiseen ja jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Autourheilun lajiliitossa on turvallisuustyöryhmä, joka selvittää tapahtuneita onnettomuuksia. Kattavia tilastoja ja koosteita onnettomuuksista ei kuitenkaan ole. Tiedot tarvitaan, jotta turvallisuutta voidaan parantaa ja seurata kehitystä.