Linja-automatkustajien turvallisuudessa on parannettavaa – Onnettomuustutkintakeskuksen laaja 668 linja-auto-onnettomuuden teematutkinta valmis

bus-in-motion-11280061132iNYp

Ensimmäinen Suomessa tehty laaja Onnettomuustutkintakeskuksen teematutkinta linja-auto-onnettomuuksista on valmistunut. Tutkinnan tavoitteena oli hahmottaa tärkeimmät onnettomuustyypit ja selvittää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä linja-automatkustajien turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tietoa kerättiin poliisin ja pelastustoimen tietokannoista, Onnettomuustietoinstituutin tutkijalautakuntien tiedoista sekä mediassa esiintyneistä linja-autojen onnettomuuksista tammikuun 2015 ja kesäkuun 2016 väliseltä ajalta. Lisäksi tehtiin kysely linja-auton kuljettajille.

Tutkinta-aineistoon valikoitui lopulta 668 tapausta, mikä oli odotettua enemmän. Loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia oli 90. Loukkaantuneita oli puolentoista vuoden aikana paljon, 28 vakavasti ja 220 lievästi. Onnettomuuksien vastapuolena olleista kuoli 13 henkilöä, loukkaantui vakavasti 28 ja lievästi 188 henkilöä.

Vaarallisimpia onnettomuuksia ovat linja-autojen kaatumiset (19 kpl). Niissä linja-autossa olevista loukkaantui vakavasti 12 henkilöä ja lievästi 64.

  • Positiivista tutkinnassa oli, ettei kukaan linja-autoissa olleista kuollut tarkastelemissamme onnettomuuksissa. Linja-automatkustajien ja koko liikennemuodon turvallisuudessa on kuitenkin edelleen merkittävästi parannettavaa ja keinoja siihen. Esimerkiksi Konginkankaan vuoden 2004 suuronnettomuuteen ja Karkkilan vuoden 2015 onnettomuuteen perustuvat turvallisuussuosituksemme kolmipisteturvavöitä ja kampanjaa vöiden käytön lisäämiseksi koskien ovat edelleen voimassa. Lisäksi lukuisien linja-autonkuljettajien kokema vaikutusmahdollisuuksien puute turvallisuusasioihin työpaikoillaan, joukkoliikenteen tuotantopaineista johtuva kuljettajien kiire ja väsymys tulee ottaa vakavasti huomioon ja ratkaista kaikkien tielläliikkujien turvallisuuden parhaaksi, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi

Tutkinnassa ilmeni yli 100 tapausta, joissa liukkaus vaikutti onnettomuuteen. Talvikäyttöön tarkoitetuilla renkailla erityisesti linja-auton etuakselilla voidaan parantaa linja-auton hallintaa ja vähentää onnettomuuksia. Huonot renkaat nousivat esille myös kuljettajille tehdyssä kyselyssä.

  • Yksi tutkinnassa myös ilmennyt turvallisuushavainto oli linja-autonkuljettajien toimintakyvyn heikentyminen, joita oli 13 tapausta. Kuljettajien terveydentilan varmistaminen on elintärkeää, koska linja-autoissa ei ole suojaavia järjestelmiä tai toista henkilöä samaan tapaan, kuten ilmailussa, raideliikenteessä tai ammattimaisessa vesiliikenteessä. Useat kuljettajat kokivat myös, etteivät henkilöautoilijat, pyöräilijät, jalankulkijat ja muut tienkäyttäjäryhmät ymmärrä riittävästi linja-autojen tilantarvetta liikenteessä, havainnoi johtava tutkija Kai Valonen

Turvallisuussuosituksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikennevirastoa ohjeistamaan, että joukkoliikenteen palvelutasoa määriteltäessä otetaan huomioon myös matkustajaturvallisuus. Liikennöitsijöiltä tulee vaatia asianmukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka ohjaa esimerkiksi turvallisiin rengas-, ajoneuvo- ja reittivalintoihin sekä ohjaa muun muassa työvuorosuunnittelua ja ajoneuvojen huoltoa.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että Liikenteen turvallisuusvirasto tarkistaa linja-autojen kuljettajien terveydentilan seurantaan ja varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Huomioon tulee ottaa myös psyykkinen terveys ja väsymyksen hallinta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa lisäksi, että Autoliikenteen työnantajaliitto ry ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ry selvittävät linja-autonkuljettajien hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä muiden tienkäyttäjien suhtautumiseen ja tiedon puutteisiin liittyvät ongelmat ja sopivat niihin viestinnälliset ja muut korjaavat toimet.

Aikaisemmista turvallisuustutkinnoista toistetaan suositukset Liikenteen turvallisuusvirastolle raskaan kaluston talvirenkaisiin liittyen sekä Linja-autoliitto ry:lle suositus turvavöiden käytön lisäämistä koskien. Tällä hetkellä vöitä käyttää arviolta vain puolet matkustajista.

Tutkintaselostus