Taksiliitto vaatii tasapuolisia pelisääntöjä kuljetusmarkkinoille tulevaisuudessakin

11149810_1056914974322665_4984716960152737660_o

7.6.2016 OP Ryhmän pääkonttorissa Helsingissä kokoustava Suomen Taksiliiton liittovaltuusto vaatii kaikille samoilla kuljetusmarkkinoilla toimiville tasapuolisia pelisääntöjä oikeuksineen, velvollisuuksineen ja vastuineen tulevaisuudessakin lainsäädännöstä riippumatta. Myös Euroopan komission 2.6.2016 julkaisema tiedonanto jakamistaloudesta korostaa erilaisten toimijoiden tasapuolista kohtelemista.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää liikennekaaressa kuitenkin mallia, jossa taksiyrittäjänä voisi toimia viidellä eri tavalla, joita kaikkia säädeltäisiin eritavoin. Osittain toimittaisiin jopa täysin lain säädösten ulkopuolella vailla minkäänlaisia sääntöjä. Jos samalla logiikalla laadittaisiin liikennesääntöjä, vaihtelisivat nopeusrajoitukset kuljettajasta riippuen – liikennevaloja tarvitsisi noudattaa vain osan kuljettajista.

Euroopan komission 2.6.2016 julkaisema tiedonanto käsittelee jakamistalouteen liittyviä ydinkysymyksiä. Jakamistalouden nähdään synnyttävän uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luovan hyötyä kuluttajalle, minkä vuoksi jakamistalouden kehitystä halutaan tukea. Samalla halutaan kuitenkin huolehtia siitä, että lainsäädäntö ei pirstaloidu, ja että markkinoille ei synny useanlaista sääntelyä.

Komission tiedonannossa halutaan turvata yhtäläiset kilpailuolosuhteet niin jakamistalouden kuin muillekin toimijoille. Sääntelyä halutaan keventää, mutta huolehtia samalla myös siitä, että tärkeitä intressejä, kuten työn tekemisen olosuhteita ja asiakasturvallisuutta suojataan. Sääntelyn tulee sen vuoksi olla oikeasuhtaista ja kohdella erilaisia toimijoita tasapuolisesti. Tiedonannossa halutaan myös varmistua siitä, että kaikki toimijat huolehtivat yhteiskunnallisista velvoitteistaan, kuten veronmaksusta.

Liikennekaariesityksen asiantuntijalausunnon ja selvityksen (Petri Kuoppamäki, yritysjuridiikan professori, OTT ja asianajaja Mikko Alkio) mukaan liikennekaaressa luotaisiin järjestelmä, jossa vaihtoehtoisia tapoja harjoittaa taksi- ja tavaraliikennettä kohdeltaisiin eriarvoisesti. Selvityksen mukaan taksi- tai henkilöliikenneluvalla harjoittavia yrittäjiä koskisivat laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, kun samaa toimintaa voitaisiin harjoittaa ilman vastaavia velvoitteita 10 000 euron vuotuiseen liikevaihtorajaan asti ja/tai muun elinkeinonharjoittamisen rinnalla.

Tämä olisi omiaan vääristämään kilpailua ja luomaan markkinahäiriön, jossa ilman velvoitesääntelyä toimivat osa-aikaiset tai satunnaiset yrittäjät saisivat merkittävää alempiin kustannuksiin perustuvaa kilpailuetua verrattuna luvalla harjoitettuun toimintaan. Professori Kuoppamäen ja asianajaja Alkion selvityksen mukaan erityisen tärkeää olisi se, että uusi sääntely kohtelee kaikkia markkinatoimijoita tasapuolisesti.

Taksiliitto ei pelkää kilpailua eikä markkinaehtoisuutta, mutta vaatii tasapuolisia pelisääntöjä tulevaisuuden kuljetusmarkkinoille niin uusien kuin olemassa olevien toimijoiden osalta oikeuksineen ja velvollisuuksineen.