EU-komissio tiukentaa sääntöjä – autoista turvallisempia ja puhtaampia

EU-Flag-1

Euroopan komissio ehdottaa säädöksiä, joilla varmistetaan, että autonvalmistajat noudattavat tiukasti kaikkia EU:n turvallisuus-, ympäristö- ja valmistusvaatimuksia.

Komissio ehdottaa perinpohjaista muutosta EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmään. Nykysääntöjen mukaan kansalliset viranomaiset huolehtivat yksin sen varmentamisesta, että ajoneuvo täyttää kaikki markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, ja valvovat, että valmistajat noudattavat EU-lainsäädäntöä. Nyt tehdyillä ehdotuksilla ajoneuvojen testaamisesta tulee luonteeltaan riippumattomampaa ja jo liikenteessä olevien autojen valvontaa lisätään. Koko järjestelmää vahvistetaan lisäämällä EU:n tason valvontaa.

Komissio oli aloittanut moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän tarkistamisen jo ennen Volkswageniin liittyviä paljastuksia. Paljastusten jälkeen komissio katsoi, että järjestelmää on uudistettava laajemmin, jottei tällaisia vaatimustenvastaisuuksia pääse jatkossa syntymään. Nyt esitetään ehdotus moottoriajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevaksi asetukseksi, jolla täydennetään tiukempaan päästötestaukseen (ajonaikaisten päästöjen testaus) tähtääviä toimia.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen muistuttaa, että koska tavarat liikkuvat sisämarkkinoilla vapaasti, kaikkien on noudatettava pelisääntöjä.Kataisen mukaan Volkswagenin tapaus on osoittanut, että autojen markkinoille saattamista koskevaa järjestelmää on parannettava. ”Jotta kuluttajat taas luottaisivat tähän tärkeään toimialaan, on tiukennettava sääntöjä ja samalla varmistettava, että niitä todella noudatetaan”, sanoo Katainen. ”Toimintaedellytysten on oltava markkinoilla tasapuoliset ja kilpailun reilua”, Katainen painottaa.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska puolestaan peräänkuuluttaa sisämarkkinoille vaatimusten noudattamisen tiukkaa valvontaa yli toimialarajojen. ”Tämä koskee myös autoteollisuutta,” muistuttaa komissaari. ”Nyt esitettävillä ehdotuksilla parannetaan ajoneuvojen testauksen laatua ja riippumattomuutta ja myös jo liikenteessä olevien autojen valvontaa”, komissaari kertoo. ”Näin täydennetään pyrkimyksiä ottaa EU:ssa käyttöön maailman tiukimmat päästötestausmenettelyt”, Bieńkowska sanoo ja lupaa, että menettelyjä tullaan hienosäätämään ja tarkistamaan, jotta näitä tiukimpia päästörajoja myös noudatetaan.

Nykyinen tyyppihyväksyntäjärjestelmä perustuu keskinäiseen luottamukseen: kun auto hyväksytään yhdessä jäsenvaltiossa, se voi liikkua vapaasti koko EU:ssa. Oikeudelliset puitteet asettaa EU, mutta on täysin kansallisten viranomaisten vastuulla tarkastaa, että autonvalmistajat noudattavat vaatimuksia. Moottoriajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevassa asetusluonnoksessa säilytetään vastavuoroisen tunnustamisen periaate, joka on keskeinen osa EU:n sisämarkkinoita. Samalla kuitenkin pyritään korjaamaan järjestelmän puutteet.

Asetusehdotus auttaa toteuttamaan seuraavat kolme tavoitetta:

  • Vahvistetaan auton markkinoille saattamisen ehtona olevan testauksen riippumattomuutta ja laatua. Useimmat jäsenvaltiot nimeävät tutkimuslaitokset, joille autonvalmistajat maksavat suoraan siitä, että ne testaavat ja tarkastavat, onko ajoneuvo EU:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen. Komissio ehdottaa, että tätä korvausjärjestelmää muutetaan siten, etteivät tutkimuslaitokset ja valmistajat olisi taloudellisesti kytköksissä toisiinsa. Kytkös voi näet johtaa eturistiriitoihin ja vaarantaa testauksen riippumattomuuden. Lisäksi tiukennetaan tutkimuslaitosten toimintakriteereitä. Laitokset olisi tarkastettava säännöllisesti ja riippumattomasti, ennen kuin ne voidaan nimetä tehtäviinsä tai niiden nimeämistä jatketaan. Kansallisille tyyppihyväksyntäviranomaisille tehdään vertaisarviointeja, jotta säännöt pannaan täytäntöön ja niiden noudattamista valvotaan tiukasti koko EU:ssa.
  • Otetaan käyttöön tehokas markkinavalvontajärjestelmä, jolla valvotaan jo liikenteessä olevien autojen vaatimustenmukaisuutta. Nykyiset säännöt koskevat lähinnä etukäteistarkastuksia, mutta jatkossa jäsenvaltiot ja komissio tekevät markkinoilla jo oleville ajoneuvoille pistotarkastuksia. Näin pystytään havaitsemaan mahdolliset vaatimustenvastaisuudet jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi voidaan varmistaa, että ryhdytään välittömästi tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jos ajoneuvojen havaitaan olevan vaatimusten vastaisia tai aiheuttavan vakavan turvallisuusriskin tai ympäristöhaitan. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi pystyä kohdistamaan suojatoimia alueellaan oleviin vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin heti eikä joutua odottamaan tyyppihyväksynnän myöntäneen viranomaisen toimia. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava markkinavalvontatoimiaan säännöllisesti ja saatettava tulokset julkisesti saataville.
  • Tehostetaan tyyppihyväksyntäjärjestelmää lisäämällä EU:n tason valvontaa. Jos tutkimuslaitos ei suoriudu tehtävistään vaaditulla tavalla tai soveltaa sääntöjä lepsusti, komissio voi keskeyttää tai peruuttaa sen nimeämisen taikka rajoittaa sitä. Jatkossa komissio voi tehdä jälkikäteistarkastustestejä (yhteisen tutkimuskeskuksensa kautta) ja käynnistää tarvittaessa takaisinvetoja. Ehdotuksessa annetaan komissiolle mahdollisuus määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden tarkoituksena on estää valmistajia ja tutkimuslaitoksia päästämästä markkinoille vaatimustenvastaisia ajoneuvoja. Komissio toimii puheenjohtajana täytäntöönpanofoorumissa, joka laatii jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä vaatimustenmukaisuuden varmentamisstrategioita ja järjestää tutkimuslaitoksiin kohdistettavia yhteistarkastuksia ja tyyppihyväksyntäviranomaisiin kohdistettavia vertaisarviointeja.

Komission ehdotuksessa säilytetään nykyinen estolaitteiden kielto, jonka noudattamista kansallisten viranomaisten on jatkuvasti valvottava. Tässä mennään kuitenkin aiempaa pitemmälle. Asetusluonnoksen mukaan valmistajan on asetettava ajoneuvon ohjelmistoprotokollat saataville. Toimenpide täydentää ajonaikaisista päästöistä annettua toimenpidepakettia, jonka ansiosta päästövaatimusten kiertämisestä tulee erittäin vaikeaa ja valmistajat velvoitetaan antamaan tiedot päästöjenvähennysstrategiastaan, kuten USA:ssa jo määrätään.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Kun se on hyväksytty, sitä sovelletaan sellaisenaan. Sillä kumotaan ja korvataan puitedirektiivi 2007/46/EY.