Turvallisuusteemat korostuvat ammattiliikenteen jatkokoulutuksessa

trucks_0

Uusi kuorma- ja linja-auton kuljettajia koskeva lainsäädäntö edellyttää kuljettajalta jatkokoulutuksilla ylläpidettävää ammattipätevyyttä. Trafin kuorma- ja linja-auton kuljettajien jatkokoulutuksien sisältöjä arvioivasta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalainen jatkokoulutustarjonta on laajaa.

”Koulutustarjonta on varsin monipuolista erityisesti työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvän koulutuksen kohdalla. Tämä on erittäin positiivinen asia, sillä kuljetusalalla on näihin teemoihin liittyviä merkittäviä riskejä”, kertoo erityisasiantuntija Sampsa Lindberg.

Tutkimuksessa todettiin runsaan tarjonnan koskevan myös kuljettajan työkuntoon ja jaksamiseen liittyvää jatkokoulutusta – koulutusohjelmista neljännes käsitteli työterveyttä ja –hyvinvointia. Suuri osuus kertoo siitä, että kuljettajan työhön liittyvät monet psyykkiset ja fyysiset kuormitustekijät tiedostetaan alalla.

Tutkimuksen mukaan opetussuunnitelmien yleisimmät teemat liittyivät turvallisuuden ohella laite- ja kalustokoulutukseen sekä ammattiliikenneyritysten imagoon. ”Vaikka yleisesti ottaen turvallisuuskoulutus on monipuolista ja suosittua, sen painoarvoa voitaisiin lisätä nykyistä enemmän esimerkiksi näissä laite- ja kalustokoulutuksissa sekä yrityksen imagoon liittyvissä koulutuksissa” Lindberg toteaa.

Kohderyhmien huomiointi tärkeää

Tutkimuksen mukaan jatkokoulutusten opetussisällöt ja -menetelmät on usein kuvattu selkeästi, mutta niukasti. ”Asiakasnäkökulmasta koulutusten valintaa voisi helpottaa sillä, että kohderyhmät, koulutusmenetelmät ja koulutuksen tavoitteet kuvailtaisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Tällä tavalla kyettäisiin parantamaan asiakaskunnan laatutietoisuutta”, Lindberg ehdottaa.

Opetusmenetelmissä näytettiin myös suosivan luentopohjaisia kursseja. Tutkimuksen mukaan tätä monipuolisemmat menetelmät, kuten käytännön harjoitukset ja ryhmätyöt, edesauttavat kuljettajien oppimista. Lisäksi koulutuksien tarjoajien olisi hyvä huomioida, että asiakkaat saavat kursseista parhaimman hyödyn, jos niiden sisällöt liittyvät toisiinsa eikä opetettavaa ole liikaa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.

”Myös asiakas itse voi vaikutta tähän valitsemalla sellaisia kursseja, jotka joko syventävät aikaisempaa osaamista tai perehdyttävät uuteen aiheeseen. Moni valitettavasti valitsee samoja yleisen tason kursseja, jolloin oppiminen jää vähäiseksi”, Lindberg kertoo.

Kuljettajan tekemiin valintoihin voi kuitenkin vaikuttaa myös koulutuspaikkojen sijainti. Koulutuksen tarjonta painottuu maan eteläisiin ja läntisiin osiin. Yhden tai kahden tarjoajan varassa olevat kuljettajat saattavat tällöin valita koulutuksensa todellisen oppimistarpeensa sijaan paikkakunnan perusteella.

”Tässä korostuu se, että kuljetusyritysten kannattaisi pohtia koulutustarpeita keskenään ja lähestyä sitten yhdessä koulutusten tarjoajia”, kommentoi Lindberg.

Tutkimus osoittaa, että jatkokoulutuksien laatu on kääntynyt nousuun ja koulutuksilla saavutetaan aikaisempaa paremmin niille asetetut tavoitteet. Tutkimus tukee jatkokoulutuksen laadun kehittämistä edelleen.

Lisätietoja
Kuljettajien ammattipätevyys: jatkokoulutusohjelmien opetussuunnitelmien arviointi –tutkimus Trafin nettisivuilla.