Tuhannet voivat menettää korvaukset tuontiautojen verotuskiistassa hovipäätöksen takia

pexels-photo-93616

Turun hovioikeus katsoi 13.6.2017 antamallaan tuomiolla ajoneuvon maahantuojan elv-perusteisen vahingonkorvausvaatimuksen vanhentuneeksi. Tulli valtion edustajana vapautui yli 13 100 vahingonkorvaushakemuksen käsittelystä ja kymmenien miljoonien eurojen suuruisten vahingonkorvauksien maksamisesta, ellei korkein oikeus päätä asiassa toisin.

Turun hovioikeudessa selvitettiin tapausta, jossa EU-alueelta käytetyn ajoneuvon maahantuonut henkilö oli nostanut 16.7.2013 vahingonkorvauskanteen Suomen valtiota vastaan autoverotuksen yhteydessä 23.10.2003 vahvistetulla autoveropäätöksellä autoverolle kannetusta arvonlisäverosta (elv). Tapauksessa selvitettiin, onko valtion korvausvelka vanhentunut tilanteessa, jossa kanne valtiota vastaan on nostettu myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluessa Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 asiassa C-10/08 antamasta tuomiosta.

Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 asiassa C-10/08 antamassa tuomiossa ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä sovellettu elv:n perimisjärjestelmä oli todettu yksityisiä maahantuojia syrjiväksi, ja tämän vuoksi unionin oikeuden vastaiseksi oikeudelliseksi järjestelyksi.

Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 antamasta tuomiosta lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv). Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, että valtion velka on vanhentunut, ja kanne on sillä perusteella hylättävä ja valtio vapautettava kaikesta korvausvelvollisuudesta 16.7.2013 toimivaltaisessa käräjäoikeudessa vireille pannussa vahingonkorvausvaatimustapauksessa.

Kymmenien miljoonien eurojen tuomio

Kesäkuun 2017 loppuun mennessä Tulli on vastaanottanut yli 13 100 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta elv-asiassa. Turun hovioikeuden tuomion vanhentumista koskevat johtopäätökset kohdistuvat myös näihin korvausvaatimuksiin.Keskimäärin käytettynä verotetuista ajoneuvoista on kannettu maahantuonnin arvonlisäveroa (elv) noin 800 euroa autoverotuspäätöstä kohden. Vahingonkorvauksille olisi maksettu korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa, joka on vuosina 2003–2017 ollut 7,00–11,50 prosenttiyksikköä.

– Turun hovioikeuden tuomion rahallinen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, kun lasketaan keskimääräiselle autoverotuspäätökselle vuotuista viivästyskorkoa. Tämän lisäksi valtio säästää kymmeniä tuhansia euroja korvausvaatimusten käsittelemiseen tarvittavia palkkakustannuksia, mikäli hovioikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, toteaa tulliasiamies Jarmo Nieminen.

Tulli on myös palauttanut elv-maksuja

Tulli on palauttanut autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron 11.11.2009 voimaan tulleen erityislain (822/2009) nojalla. Palautukset rajoitettiin erityislaissa koskemaan niitä autoveropäätöksiä, joita veroviranomainen on voinut vielä oikaista autoverolain mukaan verovelvollisen hyväksi, kun Euroopan unionin tuomioistuin antoi 19.3.2009 elviä koskevan tuomion asiassa C-10/08.

Palautukset ovat koskeneet vuosina 2006–2008 ja alkuvuonna 2009 verotettuja ajoneuvoja, joiden verotus on ollut vielä muutettavissa säännönmukaisten oikeussuojakeinojen puitteissa. Palautuksien rahallinen arvo on ollut suuruudeltaan yli 50 miljoonaa euroa.

Suomessa ei ole enää kannettu autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa 1.4.2009 alkaen.

Elv-asiaa käsitellään mahdollisesti korkeimmassa oikeudessa

Oikeusriidan osapuolet voivat hakea muutosta Turun hovioikeuden tuomioon korkeimmasta oikeudesta, mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Valitusluvan hakemisen ja valituksen tekemisen määräaika asiassa päättyy 14.8.2017. Tulli ei valtion edustajana hae asiassa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan ja elv-vahingonkorvausasiaa käsitellään tulevaisuudessa korkeimmassa oikeudessa, ei Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio ole lainvoimainen. Tässä tapauksessa Tullille autoverosta kannetun arvonlisäveron (elv) palauttamisesta 19.3.2012 tai sen jälkeen vahingonkorvaushakemuksen jättäneiden ei tarvitse olla yhteydessä Tulliin, koska korkeimman oikeuden päätöksessä esitettäviä ratkaisuperusteita sovelletaan suoraan Tullissa vireillä oleviin vahingonkorvausvaatimuksiin.

Velan vanhentumisesta annetussa laissa on vahingonkorvauksen vanhentumiselle säädetty ehdoton vanhentumisaika, joka on kymmenen vuotta vahinkoon johtaneesta tapahtumasta eli siitä ajankohdasta, kun henkilö on maksanut autoveropäätöksen, jolla häneltä on kannettu autoverosta arvonlisäveroa (elv). Tästä syystä uusia elvin kantamiseen perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia Tulli ei enää tutki.

Autoverotus siirtyi Verohallintoon 1.1.2017

Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017. Tällöin siirtyivät autoverottaminen, autoverotuspäätöksiä koskevat keskeneräiset muutoksenhaku- ja oikaisutapaukset sekä autoverotusta hoitava henkilöstö Tullista Verohallintoon.

Muutoksen myötä Tullille jäi auto- ja valmisteverotusta koskevat valvonta- ja rikostutkintatehtävät. Tullilla on myös toimivalta autoverotuksessa tietyissä tilanteissa, kuten auton maahantuonnin yhteydessä EU-alueen ulkopuolelta. Lisäksi Tulli vastaa autoverotuksen yhteydessä kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä  ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta.

Tulli.fi-sivusto: Usein kysyttyä elv-asiassa