Osaava kuljetusyrittäjä varmistaa vastuullisen ammattiliikenteen

13011-024

Ammattitaitoinen kuljettaja on ensiarvoinen turvallisen liikenteen kannalta, mutta tämän taustalla toimivan, vastuullisen kuljetusyrittäjän roolin tärkeys jää usein liian vähälle huomiolle. Vastuullisesti toimiva kuljetusyrittäjä tukee oman toimintansa lisäksi myös työtekijöitään ja näiden vastuullista toimintaa.

”Arjessa hyvä kuljetusyritystoiminta näyttäytyy asiakkaalle toimivina kuljetuspalveina, joista mielikuvaa luovat niin kuljetuksen toteuttanut henkilö kuin tämän käyttämä ajoneuvokin. Käytännössä näiden takana on kuitenkin lähes aina kuljetusyritys, jonka periaatteita ja käytänteitä työntekijät noudattavat”, muistuttaa kehityspäällikkö Mikko Västilä: ”Kuljetusyrittäjiä velvoittavat samat markkinatalouden periaatteet ja lainsäädäntö, kuin muutakin yritystoimintaa, mutta lisäksi kuljetusalaa säätelee myös sen oma erityislainsäädäntö velvollisuuksineen.”

Trafi vastaa alalle tulevien kuljetusyrittäjien koulutuksesta ja järjestää myös jokaiselle alalle tulevalle kuljetusyrittäjälle tai -yrityksen vastuuhenkilölle ammattitaitotutkinnon.

Kuljetusyrittäjän ammattitaito vaikuttaa koko yrityksen ja sen työntekijöiden toimintaan

Kuljetusalan yritystoiminnalla tarkoitetaan tavaraliikenteen- tai henkilöliikenteen kuljetustoiminnan harjoittamista. Henkilöliikenne on jaettu edelleen linja-auto- ja taksiliikenteeseen.

Yksi tärkeimmistä kuljetusyrittäjää koskettavista lainsäädännöllisistä vaatimuksista on ammattitaito, jota säätelee EU:n liikenteenharjoittaja-asetus. Taksiliikenteen yrittäjien ammattitaidosta määrätään kansallisen tason asetuksessa. Kuljetusyrittäjän ammattitaitovaatimukseen sisältyy aihekokonaisuuksia mm. siviilioikeudesta, kauppaoikeudesta, sosiaalioikeudesta, vero-oikeudesta, yrityksen kaupallisesta ja taloudellisesta johtamisesta, markkinoille pääsystä, toiminnan teknisistä näkökohdista sekä liikenneturvallisuudesta. Näiden lisäksi alalla toimivilta yrityksiltä vaaditaan vakavaraisuutta, oikeustoimikelpoisuutta ja hyvämaineisuutta.

Vastuullinen yrittäjä siirtää vastuullisuutensa myös työntekijöihinsä

Kuljetusyrityksen vastuullisuus ja sen johtaminen yleensä kytkeytyvät usein tiiviisti yhteen. Kaupallisesti ja taloudellisesti oikein johdettu yritys toimii yleensä myös muuten vastuullisella tavalla tuntien vastuunsa työntekijöistään ja heihin liittyvistä velvollisuuksistaan, ympäristöstä, liikenneturvallisuudesta sekä laadusta.

”Arjessa kuljetusyrittäminen usein sekoitetaan ajoneuvon kuljettamiseen, esimerkiksi taksinkuljettaja- ja taksiyrittäjä-käsitteet menevät sekaisin. Näillä ei kuitenkaan ammattitaidon osalta ole kovinkaan paljon yhteistä. Ajoneuvon kuljettajan osaaminen liittyy ajoneuvon kuljettamiseen sekä siihen liittyvään käytännön työhön. Kuljetusyrittäjyyteen liittyvä ammattitaito liittyy sen sijaan kuljetusalan liiketoimintaan sekä yritysjohtamiseen”, painottaa Västilä.

Ammattitaidon merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa

”Yrityksen johtamiseen liittyvän ammattitaidon merkitys tulee olemaan tärkein kuljetusyrityksen kivijalka tulevaisuudessa mm. yhteiskunnan rakenteellisen muuttumisen, koventuvan kilpailun sekä mahdollisen sääntelyn vapauttamisen takia”, muistuttaa Västilä: ”Jatkossa myös liikeidean jalostamisen ja markkinoinnin merkitys korostuu entistä enemmän.”

Koko kuljetusalan tulevaisuus perustuu hyvään osaamiseen, kehitysmahdollisuuksien oivaltamiseen muutoksessa, keskeneräisyyden sietämiseen sekä joustavuuteen ja muutosvalmiuteen.

”Vastuullisuuden sisäistäminen kaikessa toiminnassa luo erinomaiset edellytykset toimivalle alalle myös jatkossa. Kuljetusyritystoimintaa pitää käsitellä kokonaisuutena eikä pyrkiä vain yksittäisiin hyödyn maksimointeihin vastuullisen toiminnan kustannuksella”, tiivistää Västilä.

Trafi tukee kuljetusyrittäjiä myös vapaaehtoisella vastuullisuusmallikokeilulla, jossa kehitettään tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia. Vastuullisuusmallikokeilu tukee osaltaan näitä laista nousevia, kuljetusyrittäjää koskevia velvoitteita.