Taksiliitto: 73 % suomalaisista haluaa säilyttää nykyisen taksilupajärjestelmän

12004119_1150639481616880_6709990520613071069_n

73 prosenttia suomalaisista haluaa säilyttää nykyisen taksilupajärjestelmän Taloustutkimus Oy:n toteuttaman vuotuisen Taksien palvelututkimuksen mukaan. Vain 15 prosenttia kannattaa lupajärjestelmästä luopumista. Suhtautumista taksijärjestelmään kysyttiin ensimmäistä kertaa kyselytutkimuksessa. Luottamus kotimaisiin takseihin on säilynyt myös erittäin hyvällä tasolla.

Nykymuotoinen taksilupajärjestelmä halutaan säilyttää

Vastaajilta kysyttiin ensin, kuinka hyvin he tuntevat mielestään taksilupajärjestelmän. Tämän jälkeen kuvattiin lyhyesti, mistä lupajärjestelmässä on kysymys ja mihin suuntaan sitä on suunniteltu muutettavan. Lupajärjestelmä kuvattiin seuraavasti.

”Suomessa käytössä oleva taksitoiminnan lupajärjestelmä säätelee muun muassa taksimatkan hinnoittelua ja taksien määrää. Järjestelmä myös takaa, että takseja on saatavilla aina vuorokauden ajasta riippumatta ja koko maan alueella.

Suomessa on esitetty taksiliikenteen vapauttamista kilpailulle, jonka seurauksena taksimatkojen hinnat kuluttajille saattavat nousta tai laskea tilanteesta riippuen. Taksien ympärivuorokautista saatavuutta maanlaajuisesti ei enää taattaisi.”

Kuvauksen jälkeen kysyttiin, kannattaako vastaaja lupajärjestelmästä luopumista vai haluaako tämä lupajärjestelmän pysyvän ennallaan.

Kyselytutkimuksen perusteella suuri enemmistö suomalaisista, 73 % haluaa pitää lupajärjestelmän ennallaan, 15 % kannattaa sen muuttamista ja 11 % ei osaa kertoa kantaansa.

image005

Naisista 77 % haluaa säilyttää nykyisen taksilupajärjestelmän ja 9 % luopua. Miehistä 70 % haluaa säilyttää ja 21 % luopua. Vastaajista, jotka kertoivat tuntevansa taksilupajärjestelmän hyvin tai erittäin hyvin, halusi 71 % säilyttää nykyisen mallin – 25 % kannatti luopumista.

Lisäksi tutkimustulosten perusteella taksilupajärjestelmää ei tunneta yleisesti hyvin. Neljä viidestä vastaajasta tuntee taksien lupajärjestelmää vähän tai ei lainkaan, melko hyvin sen kertoo tuntevansa 15 %.

Kuljettajien ystävällisyys arvioitiin paremmaksi kuin kertaakaan 2010-luvulla

Tutkimuksessa tutkittiin myös perinteisiä taksipalvelun laatua selvittäviä kysymyksiä kuljettajan palvelualttiuden ja ystävällisyyden merkityksestä taksien saatavuuteen sekä ajoneuvon siisteydestä taksimatkan hintaan.

Taksilla viimeisten kuuden kuukauden aikana matkustaneita pyydettiin arvioimaan viimeisintä taksimatkaansa kymmenportaisella asteikolla (10= erittäin hyvä, 1= erittäin huono.) Arvioidusta yhdeksästä tekijästä kahdeksan sai kiitettävän arvion, vain hintaa koskenut kysymys sai tyydyttävän arvosanan 7,61, mikä oli kuitenkin hieman parempi kuin vuonna 2014 – 7,49.

Sen sijaan kuljettajien ystävällisyys arvioitiin paremmaksi kuin kertaakaan 2010-luvulla erittäin hyvällä arvosanalla 8,92.

Muut arvioidut tekijät saivat seuraavat tulokset viimeisimmän taksimatkan kokemukseen viitaten:

  • auton mukavuus ja siisteys 9,30 (2014: 9,17)
  • auto ja sen varusteiden turvallisuus 9,23 (2014: 9,22)
  • kuljettajan ajotapa ja liikenneturvallisuus 8,84 (2014: 8,93)
  • kuljettajan palveluhalu 8,78 (2014: 8,65)
  • taksin saamisen/tilaamisen helppous 8,64 (2014: 8,66)
  • taksin odotus-/saapumisaika 8,56 (2014: 8,59)

Kokonaisuutena matka arvioitiin 8.62 arvoiseksi, mikä noudattaa vuosien 2010–2014 linjaa 8,6. Vastaajista 60 % antoi kokonaisuudesta arvosanan 9-10, ja 35 % arvosanan 7-8. Neljä prosenttia antoi tyydyttävän arvion 5-6.

Taksien käyttö on hieman laskenut

Tilastollisesti merkittävä muutos liittyy taksin käyttöön. Taksien käytön useus on hieman suomalaisten keskuudessa laskenut. Vuonna 2015 tutkimuksen mukaan joka viides 15–79-vuotias suomalainen oli käyttänyt taksia viimeisen kuukauden aikana, vuonna 2014 joka neljäs.

Taksia on siten viimeisen kuukauden aikana käyttänyt 15–79-vuotiaista 876 000 suomalaista. Taksia käyttävät useimmin 35–49-vuotiaat sekä Suur-Helsingin alueella asuvat.

Luottamus takseihin on säilynyt erittäin hyvällä tasolla

Luottamus takseihin sekä kokemukset ja mielikuvat taksipalveluista ovat säilyneet erittäin hyvällä tasolla. 94 % arvioi luottamuksensa takseihin ja taksinkuljettajiin Suomessa joko erittäin vahvaksi tai melko vahvaksi, heikohkoksi vain 3 %.

Erittäin myönteiseksi tai melko myönteiseksi kokemuksen ja mielikuvan taksipalvelusta ja taksin käytöstä arvioi yleisesti 88 % vastaajista.

www.taksiliitto.fi

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Omnibustutkimuksen osana Suomen Taksiliiton toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina 1016 henkilön otoksessa, joka edustaa Suomen 15–79 –vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Viimeisimpään taksimatkaan liittyneet kysymykset esitettiin niille 489 henkilölle, jotka olivat matkustaneet taksilla viimeisten kuuden kuukauden aikana. Haastattelut tehtiin 24.9.–13.10.2015.