Kuljetusalan harmaan talouden torjunta vaatii uudenlaista valppautta asiakkailta

images__stories__PhotoGallery__p3-77

Kuljetuspalveluiden ostaja on nykyisin vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja täyttää tietyt lakisääteiset velvoitteensa. Asiakkaan tulee varmistaa, että kuljetuksen suorittajalla on tavaraliikennelupa ja jopa se, että kuljetuksen hinta riittää työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Heinäkuussa voimaan tullut lainmuutos ulotti liikennelupavaatimuksen myös korvausta vastaan tehtäviin muutto- ja hinauskuljetuksiin, kaupalliseen tavaraliikenteeseen traktoreilla sekä alihankintana tehtävään kuljetustoimintaan. SKAL pitää tärkeänä, että kuljetuspalveluiden ostajat tuntevat uudet velvoitteensa. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluaa varmistaa, että kuljetuspalveluiden ostajat ovat tietoisia uusista säännöksistä ja niiden käytännön vaikutuksista. Järjestö laati vuosi sitten yhteistyössä Autoliikenteen Työnantajaliiton kanssa Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu -esitteen, jossa kerrotaan käytännön esimerkein asiakkaan velvoitteista. Viranomaiset ja sidosryhmät osallistuivat esitteen laadintaan. Kotimaassa laajalti jaettu esite on herättänyt huomiota myös muissa EU-maissa, sillä Suomen kansalliset kabotaasiliikenteen* säädökset ovat poikkeuksellisen tiukat. EU-maiden yhteisenä tavoitteena on harmaan talouden torjunta kuljetusmarkkinoilla. Tehokkaan viranomaisvalvonnan ja tiukentuneen tilaajanvastuun ansiosta saamme Suomeen terveemmät kuljetusmarkkinat, joilla kilpailun ehdot ovat yhtenevät.

Kyselyissä kuljetusyrittäjät ovat pitäneet lain toteutumisen uhkina ammattiostajien vähäistä kiinnostusta ja tietoisuuden puutetta ostajan velvollisuuksista. Näitäkin suurempana uhkana on pidetty ammattiostajien vakiintunutta tapaa valita halvin kuljetuspalveluiden tarjoaja. Käytäntö on johtanut kuljetushintojen polkemiseen ja ruokkinut harmaata taloutta. Uudistetun tavaraliikennelain mukaan kuljetuspalveluiden ostaja syyllistyy kuljetustilausrikkomukseen, mikäli hyväksyy liian alhaisen hinnan. Hinnan on lain mukaan oltava sellainen, että kuljetuksen suorittaja pystyy hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa työnantajana.

Laki edellyttää kuljetuspalveluiden ostajaa varmistumaan myös siitä, että kuljetuksen suorittajalla on voimassa oleva tavaraliikennelupa. Liikenneluvan haltijalle asetetaan erilaisia velvoitteita ja maksuja, joten kilpailuneutraliteetin nimissä on tärkeää, että lupavaatimus kohdistuu kaikkiin samoilla markkinoilla kilpaileviin yrityksiin. Heinäkuusta 2014 alkaen lupavaatimus laajeni koskemaan myös muun muassa alihankintana tehtäviä kuljetuksia, kaupallista tavaraliikennettä traktorilla sekä kaupallisia hinaus- ja muuttokuljetuksia.

SKAL jatkaa tiedottamista tavaraliikennelain käytännön soveltamisesta vuoropuhelussa toimialajärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on luoda maahamme entistä terveemmät, pelisäännöiltään harmoniset kuljetusmarkkinat. 

*Kabotaasi: Toisesta EU-tai ETA-valtiosta tulleen kuljetusyrityksen kuorma-autolla voidaan suorittaa enintään kolme maan sisäistä kuljetusta viikon sisällä Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen jälkeen. 

Taustaa

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013 ja laki tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2014. Ks. koko lakiteksti (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/2006…[pika]=Omaisuus). Ostajan vastuuta koskevat säännökset löytyvät myös Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu -esitteestä.

Linkit esitteeseen (suomi ja ruotsi):
– Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu -esite
http://www.skal.fi/files/13201/Kuljetusasiakkaan_info_082013.pdf
– ruotsiksi: Ansvar vid köp av transporttjänster
http://www.skal.fi/files/13329/Transportkundens_info_A5sv.pdf