Tampereen autokorjaamoilla ympäristöriskit hallintaan pienillä toimilla

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö selvitti vuoden 2014 aikana Tampereen alueella toimivien autokorjaamojen ympäristöasioiden hoitoa. Neljäsosa yrityksistä eli 26 % täytti lainsäädännön vaatimukset, eikä korjaustoimiin ollut tarvetta. Yli puolessa yrityksistä (67 %) ympäristöriskit saatiin hallintaan suhteellisen pienillä toimilla. Yrityksistä 7 %:lla havaittiin toiminnassa merkittäviä puutteita ja riskejä.

Tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti suurimpiin autokorjaamoihin sekä niihin, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai niiden lievealueilla. Valvontaprojektin aikana tarkastettiin 27 autokorjaamoa. Tavoitteena oli selvittää yritysten ympäristönsuojelun tasoa ja samalla neuvoa yrityksiä ympäristöasioissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin sekä toimintoihin, jotka saattavat aiheuttaa riskin pohjavedelle, alueen maaperälle tai läheisille vesistöille. Lisäksi selvitettiin, kuinka yrityksissä on varauduttu häiriö- ja onnettomuustilanteisiin.

Yrittäjät suhtautuivat positiivisesti projektiin ja kokivat käynnit tärkeinä, koska niillä sai neuvontaa ja tietoa ympäristöasioista. Yrittäjillä ei usein ollut riittäviä tietoja ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksista muun muassa kemikaalien, öljyjen ja vaarallisten jätteiden varastoinnille. Kehotettuihin korjaustoimenpiteisiin suhtauduttiin myönteisesti, ja ne toteutettiin jo heti tarkastuksella tai pian sen jälkeen.

Tampereen ympäristönsuojelu on aiemmin toteuttanut teollisuusyritysten valvontaprojektin Aakkulanharjun pohjavesialueella vuonna 2013. Vastaavanlainen teollisuus- ja yritystoiminnan valvontaprojekti toteutettiin myös Epilänharju-Villilän pohjavesialueella vuonna 2009. Molemmilla kantakaupungin pohjavesialueilla on myös kartoitettu lämmitysöljysäiliöt.