Valtiovarainvaliokunta hyväksyi 4 800 euron autoveron alennuksen tavallisten taksien hankintaan

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi kokouksessaan 4 800 euron suuruisen autoveron alennuksen tavallisten taksien hankintaan. Muuttoautojen verotuki sen sijaan poistuu siirtymäkauden jälkeen. Valiokunnan mietintö, joka koskee autoverolain muuttamista (VaVM 26/2014 vp – HE 2014 vp) valmistui tiistaina 18. marraskuuta 2014.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että tavallisille takseille autoverosta myönnettävä alennus säilytetään perusteiltaan nykyisellään mutta sen enimmäismäärä rajataan 4 800 euroon. Tätä koskevaa muutosta sovellettaisiin kahden kuukauden pituisen siirtymäkauden jälkeen maaliskuun alusta 2015. – Hallituksen esityksessä alennus olisi poistunut tavallisilta takseilta kokonaan jo vuodenvaihteessa.

Valiokunta näkee edelleen perusteita ylläpitää tavallisten taksien kohtuullisentasoista verotukea. Perusteet liittyvät yhteiskunnan palvelutarpeisiin maaseudulla ja kaupungeissa; Pääosa ajoista tapahtuu tavallisilla takseilla, ja julkishallinnon osuus alan liikevaihdosta on kaikkiaan merkittävä, esimerkiksi vuonna 2011 noin 418 milj. euroa eli 41 prosenttia alan hieman yli miljardin euron kokonaisliikevaihdosta.  Verotuen poisto voisi heijastua siten palvelun tarjontaan ja kaventaisi joka tapauksessa arvioitua verotuottoa.

Muuttoajoneuvojen verotukseen ei liity sitä vastoin enää sellaisia erityisperusteita, jotka oikeuttaisivat ylläpitämään verotukea. Muutokseen liittyvät kohtuullistamisnäkökohdat on otettu lisäksi hyvin huomioon siirtymäsäännöksessä. Nykyistä huojennusta sovellettaisiin edelleen niihin muuttoajoneuvoihin, jotka on rekisteröity muuttavien henkilöiden käyttöön tai joiden hankinnasta on tehty sitova ostosopimus ennen lain voimaantuloa ensi vuoden alusta. Lisäksi edellytetään, että muutto Suomeen tapahtuu viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti, mutta mietintöön jätettiin yksi lausumaehdotuksen sisältänyt vastalause.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö on kokonaan luettavissa eduskunnan kotisivulla http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/vavm+26/2014.